Інститут правотворчості та науково-правових експертиз НАН України є державною бюджетною неприбутковою науковою установою, яка функціонує на засадах наукового самоврядування.

Основні завдання Інститут правотворчості та науково-правових експертиз Національної академії наук України:

 • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, спрямованих на підвищення ефективності правотворчої діяльності та якості законодавства України, функціонування органів законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, їх правозастосовної діяльності та взаємодії з інститутами громадянського суспільства;
 • співробітництво з центральними органами державної влади, органами місцевого самоврядування щодо розробки й виконання державних програм і нормативно-правових актів в частині, яка потребує науково-правового обґрунтування та забезпечення;
 • сприяння модернізації змісту правничої освіти в Україні, наближенню її до сучасних світових стандартів якості;
 • проведення на замовлення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та судових органів, громадських організацій, інших юридичних осіб чи фізичних осіб на договірних засадах наукових досліджень, підготовка науково-експертних висновків тощо;
 • підготовка та обговорення концептуальних засад розвитку галузевого законодавства як складової юридичного прогнозування;
 • проведення наукової експертизи проектів законів та інших нормативно-правових актів, здійснення інших видів експертиз відповідно до законодавства, розробка рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних і судових органів;
 • надання платних та безоплатних наукових, освітніх та інших послуг відповідно до статутної діяльності та чинного законодавства;
 • підготовка фахівців за кваліфікаційним рівнем доктора філософії;
 • підготовка докторів юридичних наук;
 • підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних кадрів, а також інших фахівців у сфері права;
 • взаємодія з громадськими об’єднаннями в реалізації їх статутних завдань, що мають правове спрямування;
 • участь у реформуванні вищої юридичної освіти.

У його структурі функціонують чотири наукові відділи:

 • відділ дослідження проблем правотворчості та адаптації законодавства України до права ЄС
 • відділ науково-правових експертиз
 • відділ приватноправових досліджень
 • відділ публічно-правових досліджень

Відділи проводять дослідження фундаментальних наукових тем:

 • Розвиток правничої освіти як складова правової реформи.
 • Взаємодія правової держави, громадянського суспільства та особи: правові аспекти, практичні реалії, прогностичні зміни.
 • Теоретико-методологічні засади правотворчості в Україні.
 • Науково-експертне забезпечення нормативно-правової діяльності органів державної влади в період відновлення України та виконання зобов’язань з набуття членства в Європейському Союзі.

Інститут правотворчості та науково-правових експертиз НАН України здійснює випуск фахового наукового журналу «Нове українське право», який наказом МОН України від 19.04.2021 № 420 включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 081 Право.

Документи

Статут

Стратегія

Свідоцтво про державну реєстрацію

Положення

Постанова

Постанова про перейменування

Ліцензія на провадження освітньої діяльності