КИЇВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
О Г О Л О Ш У Є
прийом на навчання для здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії в аспірантурі
Київського регіонального центру Національної академії правових наук України
за спеціальністю 081 – Право
за очною (денною) та заочною формами навчання
у 2022 році

Вступники до аспірантури складають:
1. вступний іспит із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з спеціальності 081 «Право») та здійснюють презентацію дослідницької пропозиції, оформленої у вигляді наукового повідомлення,у якому обґрунтовується актуальність теми майбутнього дисертаційного дослідження, описується становище її розробленості у вітчизняній та зарубіжній науці, формулюється наукова проблема, надаються пропозиції щодо можливих шляхів її розв’язання тощо.
2. вступний іспит з іноземної мови (англійської, німецької).
Прийом на навчання для здобуття ступеня вищої  освіти доктора філософії в аспірантурі здійснюється на конкурсній основі в межах ліцензійного обсягу 23 особи.
Нормативний строк навчання –  4 роки.
Вступник подає заяву на участь у конкурсному відборі з необхідними додатками у паперовій формі особисто або шляхом надсилання сканованих оригіналів з використанням ЄЦП на електронну адресу Приймальної комісії aspirantura@krc.academy. Також можливе надсилання заяви в паперовій формі з усіма додатками до неї (зважаючи на воєнний стан) рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення на поштову адресу: «Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, вулиця Пилипа Орлика 3, м. Київ, 01024». У випадках надсилання документів на електронну адресу Приймальної комісії або рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення оригінали документів пред’являються вступником до початку проведення вступних випробувань.
Перелік документів, що подаються для вступу в аспірантуру:
1. заява;
2. особовий листок з обліку кадрів (засвідчений підписом працівника кадрової служби та печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює за основним місцем роботи);
3. копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорту);
4. копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
5. копія документа (державного зразка) про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку. При подачі документу про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 р. № 504 та  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за № 614/27059. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття Вченою радою Центру рішення про визнання його диплома. У разі невизнання диплома – Вчена рада Центру надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;
6. чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.;
7. згода на обробку персональних даних;
8. список опублікованих наукових праць (за наявності) та дослідницька пропозиція;
9.копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
10. копія документа про зміну ім’я/прізвища (у разі зміни вступником ім’я/прізвища);
11. копію міжнародного сертифікату з іноземної мови не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня (за наявності);
12. копія медичної довідки для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника).

Копії особисто поданих вступником документів без пред’явлення їх оригіналів не приймаються

Прийом документів до аспірантури: з 25 серпня  до 16 вересня  2022 року

Проведення вступних випробувань: з 19 вересня  до 23 вересня 2022 року
Оприлюднення рейтингового списку вступників   та зарахування до аспірантури: до 30 вересня 2022 року
Початок навчання в аспірантурі: з  01 жовтня  2022 року

Контактна особа:
Михайлова Ірина Юріївна
тел. 0979452165

ВИМОГИ до дослідницької пропозиції для вступу на навчання до аспірантури за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії в галузі знань 08 Право зі спеціальності 081 Право

Розклад вступних випробувань для вступу на навчання до аспірантури за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії в галузі знань 08 Право зі спеціальності 081 Право

ПРОГРАМА підготовки до іспиту із спеціальності для вступу на навчання до аспірантури за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії в галузі знань 08 Право зі спеціальності 081 Право

ПРОГРАМА підготовки до іспиту з іноземної мови для вступу на навчання до аспірантури за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії в галузі знань 08 Право зі спеціальності 081 Право