Науково-дослідна діяльність

Науково-дослідна діяльність є пріоритетною складовою функціонування та основним завданням НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України – провідної наукової установи в Україні.

 Метою діяльності є:

 • проведення комплексних фундаментальних і прикладних досліджень для одержання нових знань у сфері публічного та приватного права, захисту прав людини і громадянина;
 • сприяння органам публічної влади у розбудові України як демократичної, правової, соціальної держави та формування громадянського суспільства;
 • здійснення наукової експертизи нормативно-правових актів та надання науково-методичної допомоги місцевим органам виконавчої влади, правоохоронним органам, судам та органам місцевого самоврядування у сфері правового забезпечення.

Науково-дослідна діяльність НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрНУ України проводиться відповідно до визначених Стратегією розвитку завдань на 2021–2025 роки.

Основні напрями науково-дослідної діяльності:

 • проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, спрямованих на підвищення ефективності функціонування органів законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, їх правозастосовної діяльності, відповідно до завдань, визначених чинним законодавством;
 • співробітництво з центральними органами державної влади та органами місцевого самоврядування щодо розробки та виконання державних програм та актів законодавства України в частині, яка потребує науково-правового обґрунтування та забезпечення;
 • здійснення наукових досліджень проблем правового забезпечення взаємодії органів державної влади і місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства;
 • вироблення механізму коеволюції громадянського та інформаційного суспільства;
 • модернізація публічно-правового та приватноправового законодавства в контексті сучасних реалій розвитку правової держави і громадянського суспільства;
 • сприяння входженню академічної та університетської правової науки до світового дослідницького простору;
 • удосконалення нормативно-правової бази з питань правничої освіти;
 • розробка механізму належного реагування у випадках порушення вимог академічної доброчесності у юридичних закладах вищої освіти та наукових установах;
 • створення постійно діючої школи з методики викладання галузевих юридичних дисциплін;
 • розробка доктрини і методології правового моніторингу в Україні;
 • удосконалення механізму правової експертизи проектів нормативно-правових актів;
 • формування підґрунтя для становлення і розвитку інституту громадської експертизи проектів нормативно-правових актів.

Починаючи з 2021 року НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрНУ України досліджує фундаментальні наукові теми:

 • Взаємодія правової держави, громадянського суспільства та особи: правові аспекти, практичні реалії, прогностичні зміни.
 • Розвиток правничої освіти як складова правової реформи. 
 • Теоретико-методологічні засади правотворчості в Україні.
 • Науково-експертне забезпечення нормативно-правової діяльності органів державної влади в період відновлення України та виконання зобов’язань з набуття членства в Європейському Союзі.

Результати науково-дослідної діяльності відображаються у монографіях, енциклопедичних словниках, збірниках наукових праць, коментарях законодавства, наукових статтях, науково-експертних висновках на запити органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-аналітичних записках, законопроєктах тощо. 

Звіт 2021