Вчена рада

Вчена рада НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України є колегіальним органом управління його науковою діяльністю. Вона приймає рішення та рекомендації в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та Положенням про Вчену раду.

У своїй роботі Вчена рада керується Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, іншими чинними нормативно-правовими актами.

Основними завданнями та функціями Вченої ради є:

 • Обговорення програми і концепції науково-дослідних робіт, стан реалізації наукових досліджень, підготовки докторів філософії, наукових кадрів, проведення конференцій тощо.
 • Розгляд питань щодо координації та наукового співробітництва з ін шими установами та організаціями.
 • Координація роботи з проведення конкурсів проектів наукових досліджень, прийняття рішення про реалізацію прийнятих розробок, заохочення переможців конкурсів.
 • Обрання наукових працівників на посади за конкурсом.
 • Заслуховування звітів структурних підрозділів НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України про їх роботу.
 • Прийняття рішення про зарахування докторантів і аспірантів до докторантури та аспірантури НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України, надання творчих відпусток для завершення дисертацій, заслуховування звітів докторантів про виконання ними індивідуальних планів роботи.
 • Заслуховування наукових доповідей.
 • Висування кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії правових наук України.
 • Обговорення питання міжнародного наукового співробітництва НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України, закордонних відряджень.
 • Розгляд і схвалення Статуту НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України, внесення до нього змін і доповнень, які затверджуються президією Національної академії правових наук України.
 • Розгляд інших питань, передбачених Статутом НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України .

До компетенції Вченої ради належать питання:

 • Визначення Стратегії розвитку НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України та перспективних напрямів наукової діяльності.
 • Проведення наукової оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт.
 • Затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і експериментальних розробок.
 • Удосконалення та розвиток структури НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України.
 • Затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти і призначення наукових керівників.
 • Затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів та результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників.
 • Рекомендації до друку наукових, періодичних та інших видань НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України.
 • Створення разових рад по захисту дисертацій з присудження ступеня доктора філософії та прийняття рішення про видачу диплома доктора філософії.
 • Висування наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних.
 • Присвоєння науковим працівникам НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України вчених звань професора, старшого дослідника і подання відповідних рішень до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності.
 • Порушення клопотання про присвоєння почесних звань.
 • Затвердження річних звітів про діяльність НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України та фінансових планів НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України.
 • Погодження переліку професій і посад НДІ правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

Документи

Склад Вченої
ради

Положення про Вчену
раду

План роботи Вченої
ради