ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ В АСПІРАНТУРІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:
 • за спеціальністю 081 – Право.
 • за очною (денною) та заочною формами навчання;
 • за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб;
Нормативний строк навчання – 4 роки.
Вартість навчання за 1 рік:
 • за очною (денною) формою навчання – 50000 грн;
 • за заочною формою навчання – 40000 грн.

ВСТУПНИКИ ДО АСПІРАНТУРИ СКЛАДАЮТЬ:

 1. Вступний іспит зі спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з спеціальності 081 «Право») та здійснюють презентацію дослідницької пропозиції, оформленої у вигляді наукового повідомлення, у якому обґрунтовується актуальність теми майбутнього дисертаційного дослідження, описується становище її розробленості у вітчизняній та зарубіжній науці, формулюється наукова проблема, надаються пропозиції щодо можливих шляхів її розв’язання тощо, або презентацію досягнень.
  Програма вступних випробувань зі спеціальності (PDF)
  Вимоги до презентації дослідницької пропозиції та досягнень (PDF)
 2. Вступний іспит з іноземної мови (англійської, німецької).
  Програма вступних випробувань з іноземної мови (PDF)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ:
 1. Заява на ім’я директора Інституту. (PDF)
 2. Особовий листок з обліку кадрів (засвідчений підписом працівника кадрової служби та печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює за основним місцем роботи). (PDF)
 3. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорту).
 4. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
 5. Копія документа (державного зразка) про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку. При подачі документу про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2015 р. № 504 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за № 614/27059. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення ним вступних випробувань та прийняття Вченою радою Інституту рішення про визнання його диплома. У разі невизнання диплома – Вчена рада Інституту надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.
 6. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.
 7. Згода на обробку персональних даних. (PDF)
 8. Дослідницька пропозиція або список опублікованих наукових праць. (PDF)
 9. Копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
 10. Копія документа про зміну ім’я/прізвища (у разі зміни вступником ім’я/прізвища).
 11. Копію міжнародного сертифікату з іноземної мови не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня (за наявності);
 12. Копія медичної довідки для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника).

Правила прийому до аспірантури 2023

Правила прийому до аспірантури 2023 (зі змінами)

Положення про Приймальну комісію 2023

Положення про Апеляційну комісію 2023