ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК В ДОКТОРАНТУРІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:
 • за спеціальністю 081 – Право.
 • за очною (денною) формою навчання;
 • за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб;
Нормативний строк навчання – 2 роки.
Вартість навчання за 1 рік – 60000 грн.

Прийом заяв та документів Приймальною комісією до докторантури здійснюється протягом року!

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ДОКТОРАНТУРИ:
 1. Заява на ім’я директора Інституту. (PDF)
 2. Особовий листок з обліку кадрів (засвідчений підписом працівника кадрової служби та печаткою тієї установи, в якій вступник працює за основним місцем роботи). (PDF)
 3. Копія документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».
 4. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків.
 5. Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту, із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури.
 6. Список опублікованих наукових праць з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.
 7. Копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
 8. Копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук). Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним закладом вищої освіти, допускаються до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення щодо зарахування такого вступника до докторантури Вчена рада Інституту приймає рішення про визнання його диплома. У разі невизнання диплома — Вчена рада Інституту надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.
 9. Копія атестата про присвоєння вченого звання (за наявності).
 10. Згода на обробку персональних даних. (PDF)
 11. Копія документа про зміну ім’я/прізвища (у разі зміни вступником ім’я/прізвища).
 12. Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.
 13. Копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
 14. Копія документу про визнання особи медико-соціальною експертною комісією особою з інвалідністю (у разі потреби).

Правила прийому до
докторантури 2023

Положення про підготовку здобувачів н.с. доктора наук

Положення про підготовку здобувачів н.с. доктора наук
(нова редакція)